About Us

Esikoleni iPorters Grange Primary sinemibono emikhulu futhi asibeki mingcele kulokho izingane zethu ezingafisa ukukufeza nokuzuza. Izingane zethu ziyakhuthazwa ukuba zizethembe, zibe abafundi abakwaziyo ukuqina futhi abakwazi ukubekezela. Banenhlonipho, ukubekezelelana nokukhathalela futhi bayakhuthazwa ukuthi babhekane nokuziphatha kwabo njengezibonelo ezinhle kwabanye. Siyaziqhenya ngokuba yisikole samabanga aphansi esikhathalelayo esibandakanya izingane eziqoqene kahle, ezinesibindi nezinentshisekelo nentshisekelo yokufunda.

Izingane zethu ziyakhuthazwa ukuba zenze i-Growth Mindset ngokukhuthaza amandla okufunda okuyi:

  • Sebenzani ndawonye

  • Ungapheli amandla

  • Gxila

  • Yiba nelukuluku

  • Ukujabulela ukufunda

  • Sebenzisa iso lakho lengqondo

  • Yiba nokuhamba

  • Qhubeka uthuthuka

 

Siyaziqhenya kakhulu ngesikole sethu futhi sihlose ukuqinisekisa ukuthi zonke izingane zethu ziphumelela kahle ekukhuleni kwazo kwezemfundo nakwezenhlalo ngokunikela ngemvelo, ubuchwepheshe kanye nezinsizakusebenza zokuqhubekisela phambili ukufunda. Sonke sisebenza ngokubambisana kuze kube manje futhi sinethemba lokuthi izingane zijabulela umsebenzi omuhle wesikole samabanga aphansi nathi.

3